Naukrijobs UK
Register
London Jobs
Manchester Jobs
Liverpool Jobs
Nottingham Jobs
Birmingham Jobs
Cambridge Jobs
Glasgow Jobs
Bristol Jobs
Wales Jobs
Oil & Gas Jobs
Banking Jobs
Construction Jobs
Top Management Jobs
IT - Software Jobs
Medical Healthcare Jobs
Purchase / Logistics Jobs
Sales
Ajax Jobs
Designing Jobs
ASP .NET Jobs
Java Jobs
MySQL Jobs
Sap hr Jobs
Software Testing Jobs
Html Jobs
IT Jobs
Logistics Jobs
Customer Service Jobs
Airport Jobs
Banking Jobs
Driver Jobs
Part Time Jobs
Civil Engineering Jobs
Accountant Jobs
Safety Officer Jobs
Nursing Jobs
Civil Engineering Jobs
Hospitality Jobs
Part Time Jobs
Security Jobs
Finance Jobs
Marketing Jobs
Shipping Jobs
Real Estate Jobs
Telecom Jobs

Holidays Operation Team Leader / Arweinydd Tîm Gweithrediadau Gwyliau

Job LocationSwansea
EducationNot Mentioned
Salary£11.64 per hour
IndustryNot Mentioned
Functional AreaNot Mentioned
Job TypePermanent , part-time

Job Description

Summary We have a rare opportunity to become Gowers Team Leader to support our fantastic team of Holiday Cottage Cleaners to our 4 cottages; the iconic Old Rectory at Rhosili, 1 Coast Guard Cottage, South Pilton Green Cottage and Burrows cottage. This is an opportunityto help manage the small team of caretakers and maintain the highest standards in our stunning cottages. Day to day duties will involve rota management, stock management, liaising with stakeholders, team training, changeovers and property maintenance to ensurethat our guests have their expectations met.Duration:PermanentHours: 15 hours per weekSalary: £11.64per hourInternally you will be known as Holidays Operation Team LeaderMae gennym gyfle prin i ddod yn Arweinydd Tîm Gwyr i gefnogi ein tîm gwych o Glanhawyr Bwthyn Gwyliau in 4 bythynnod; yr Hen Reithordy eiconig yn Rhosili, 1 Bwthyn Gwylwyr y Glannau, Bwthyn Gwyrdd De Pilton a bwthyn Burrows. Dyma gyfle i helpu i reolirtîm bach o ofalwyr a chynnal y safonau uchaf yn ein bythynnod godidog.Bydd dyletswyddau o ddydd i ddydd yn cynnwys rheoli rota, rheoli stoc, cysylltu â rhanddeiliaid, hyfforddiant tîm, newid dros dro a chynnal a chadw eiddo i sicrhau bod ein gwesteion yncael cwrdd âu disgwyliadau.Hyd: ParhaolOriau:15awr yr wythnos.Cyflog:£11.64yr awrMewnol byddwch yn cael eich galwn Arweinydd Tîm Gweithredu Gwyliau What its like to work here To find out more about what it’s like to work within “Holidays” at the National Trust, clickhere to watch our video. I ddysgu mwy am wyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ewch iholidays What youll be doing You will induct new staff and support the provision of an efficient, effective and flexible service ensuring cover for changeovers, service cleans and house opening achieving very high standards of presentation; co-ordination of routine maintenance and repairs,and deal with customer queries in line with the NT Holidays Toolkit.Health and Safety compliance and good environmental management is essential. You will be familiar with working to risk assessments, COSHH procedures, accident reporting, and fire safety.Please read the role profile attached.Byddwch yn sefydlu staff newydd ac yn cefnogi darparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol a hyblyg gan sicrhau yswiriant ar gyfer newid, glanhau gwasanaethau ac agor tai gan gyrraedd safonau uchel iawn o gyflwyno; cydlynu gwaith cynnal a chadw ac atgyweirioarferol, ac yn delio ag ymholiadau cwsmeriaid yn unol âr Pecyn Cymorth Gwyliau NT.Mae cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a rheolaeth amgylcheddol dda yn hanfodol. Byddwch yn gyfarwydd â gweithio i asesiadau risg, gweithdrefnau COSHH, adroddiadau damweiniau a diogelwch tân.Darllenwch y proffil rôl ynghlwm. Who were looking for Wed love to hear from you if you have:

 • practical experience in an operational role in a holiday operating environment
 • a good understanding of necessary standards of housekeeping, presentation and maintenance
 • some supervisory experience, good people skills, confidence dealing with a variety of situations including incidents and complaints
Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych chi:
 • profiad ymarferol mewn rôl weithredol mewn amgylchedd gweithredu gwyliau
 • dealltwriaeth dda or safonau angenrheidiol o gadw ty, cyflwyno a chynnal a chadw
 • rhywfaint o brofiad goruchwylio, sgiliau pobl dda, hyder wrth ddelio ag amrywiaeth o sefyllfaoedd gan gynnwys digwyddiadau a chwynion
The package The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audienceswe serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice
Click here to find out moreabout the benefits we offer to support you. Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw I bawb, am byth. Rydym yn gweithion galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Maen bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth ycymunedau ar cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlon gartrefol yn ein timau hefyd.
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddor Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai ach plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bon bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol
Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

APPLY NOW

Holidays Operation Team Leader / Arweinydd Tîm Gweithrediadau Gwyliau Related Jobs

© 2019 Naukrijobs All Rights Reserved